Projektas ” Sign For Change”

Projektas “Sign for Change” – tai novatoriškas 30 mėnesių trukmės projektas, kuriame pristatomas pirmasis Europoje švietimo modulis, skirtas kurtiems mokiniams nuo ankstyvo amžiaus suteikti galimybę tapti būsimaisiais pokyčių iniciatoriais. Tai pirmasis Europoje bandymas modernizuoti kurčių vaikų ugdymą, daugiausia dėmesio skiriant jų socialiniam ir emociniam vystymuisi bei XXI a. kompetencijų ugdymui. Novatoriškas projekto pobūdis yra susijęs su jo pagrindine ugdymo filosofija – Socialinių inovacijų ugdymu (SIU).

Misija

Pagrindinė “Sign for Change” misija – didinti kurčių vaikų bendruomeniškumą bei pasitikėjimą savimi, siekiant galutinio tikslo – skatinti juos ugdyti asmeninius įgūdžius ir gebėjimus, kurie padėtų jiems integruotis į visuomenę kaip lygiaverčiams, aktyviems ir produktyviems jos nariams.

Pagrindinis tikslas

Projektu siekiama padaryti didelį poveikį ne tik kurtiems mokiniams, jų mokytojams bei specialistams, bet ir gestų kalbos institucijoms, kurčiųjų bendruomenėms ir kurčių vaikų šeimoms.

Rezultatai

Visi rezultatai bus visiškai atviri ir laisvai prieinami visuomenei. Projekte “Sign for Change” dalyvauja 6 partneriai iš 5 skirtingų šalių: Vokietijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos ir Ispanijos, turinčių reikiamų kompetencijų bei patirties projekto tikslams pasiekti.

Kas yra socialinių inovacijų ugdymas?

Socialinių inovacijų ugdymas (SIU) – tai novatoriškas ugdymo modelis, kurį 2018-2020 m. įgyvendino, išbandė ir patvirtino kelios bendrojo ugdymo pagrindinės ir vidurinės mokyklos visoje Europoje, vykdydamos programos “Horizontas 2020” projektą NEMESIS.

SIU esmė – bendro kūrimo procesas, kurio metu bendradarbiaudamos sprendžia problemas skirtingų kartų grupės, susibūrusios tam, kad kartu kurtų sprendimus ir skatintų teigiamus pokyčius.

Tikimasi kad projekto rezultatai turės teigiamą poveikį mokinių norui ir gebėjimams aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, kartu stiprinant jų įgūdžius ir kompetencijas.

Mūsų tikslai

  1. Sukurti novatorišką švietimo modelį pasitelkiant socialinių inovacijų ugdymą (SIU), kuris leistų mokytojams taikyti naują požiūrį į kurčiųjų mokymą ir mokymąsi.
  2. Pateikti pavyzdžių kurtiems vaikams, supažindinant juos su kurčiųjų bendruomene, ypač su kurčiaisiais verslininkais, menininkais ir mokslininkais.
  3. Išryškinti ir populiarinti gestų kalbą kaip įtraukiojo ir inovatyvaus ugdymo priemonę. – Apmokyti mokytojus ir suteikti jiems galimybę taikyti inovatyvius programos rezultatus ugdant kurčių vaikų kompetencijas pokyčiams.
  4. Suburti kurčius mokinius iš skirtingų šalių, kad jie užmegztų ryšius, sustiprintų pasitikėjimą savimi ir pamatytų save kaip platesnės kurčiųjų bendruomenės narius.