Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας για κωφούς μαθητές

Η αποστολή του Sign for Change είναι να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα εμπόδια και να παρέχει εξατομικευμένες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη των κωφών και βαρήκοων μαθητών στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους, στη καλλιέργεια της ταυτότητά τους και στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για να γίνουν οι αυριανοί διαμορφωτές αλλαγών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κοινωνική Καινοτομία για κωφούς μαθητές έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με την Κοινωνική Καινοτομία και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες των μαθητών να δημιουργήσουν την αλλαγή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας με τη μορφή θεωρίας, κατευθυντήριων γραμμών και δραστηριοτήτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως σχέδιο μαθήματος για να το εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί απευθείας στις τάξεις τους. Επιπλέον, μια λεπτομερέστερη ανάλυση της έννοιας της Κοινωνικής Καινοτομίας και της εφαρμογής της στα σχολεία θα είναι διαθέσιμη στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης “Sign for Change”.

Πριν από την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μαθητές και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση των υπάρχουσων αναγκών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προσεγγίστηκε μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας:

Ανάλυση αναγκών

Μια διαδικτυακή έρευνα με 75 συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με κωφούς μαθητές από όλες τις χώρες-εταίρους) μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες για την εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κωφών.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά προσδιορισμένοι (SMART). Παρέχουν σαφή στόχευση και συνδράμουν την επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου, των δραστηριοτήτων και του τρόπου αξιολόγησης.

Επιλογή και ομαδοποίηση περιεχομένου

Προσδιορίστηκαν οι βασικοί τομείς του περιεχομένου, τα θέματα και οι δεξιότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών.

Εκπαιδευτικές στρατηγικές και δραστηριότητες

Καθορίστηκαν οι εκπαιδευτικές στρατηγικές και οι δραστηριότητες που θα χρησιμοποιούνταν για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία, την υποστήριξη της μάθησης και την ενσωμάτωση μιας σειράς από εκπαιδευτικές τεχνικές σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, τη συνεργατική μάθηση, των πρακτικών δραστηριοτήτων και τους πόρους.

Προσαρμογή σε κωφούς μαθητές

Κατά την δημιουργία του περιεχομένου λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των κωφών μαθητών, τονίζοντας τη σημασία της Νοηματικής Γλώσσας σε κάθε επικοινωνία.

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Καινοτομία για κωφούς μαθητές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μεταφραστεί σύντομα σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος.